RANGE BOUTEILLE (NON MEUBLE) - TAPIS RANGE BOUTEILLE